VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
twoeco, s.r.o.
IČO: 35 863 528, so sídlom Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29407/B

Čl. I Základné pojmy
1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť twoeco, s.r.o., IČO: 35 863 528, so sídlom Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29407/B (ďalej aj ako ,,predávajúci“). Kontaktné údaje predávajúceho : e-mail : info@ionimax.sk, telefón: +421 903 800 900, korešpondenčná adresa: Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, DIČ: 2021756902, IČ DPH: SK2021756902, bankové spojenie : IBAN: SK18 1100 0000 0029 2786 3409, SWIFT (BIC): TATRSKBX.
2. Internetovou stránkou je webová internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho www.twoeco.sk (ďalej aj ako „internetová stránka“).
3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a je identifikovaná všeobecnými údajmi ako meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mail (ďalej aj ako „spotrebiteľ“).
4. Podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba podľa ustanovenia § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a je identifikovaná okrem všeobecných údajov aj obchodným menom, sídlom, IČO, DIČ a IČ DPH (ďalej aj ako „podnikateľ“).
5. Spotrebiteľ a podnikateľ sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „VOP“) spoločne označujú aj ako kupujúci (ďalej aj ako „kupujúci“).
6. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor.
7. Reklamačným poriadkom je reklamačný poriadok, ktorý upravuje postup pri reklamácií tovaru kupujúcim, ktorý je súčasťou týchto VOP a je prístupný na internetovej stránke.
Čl. II Úvodné ustanovenia
1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý svojou objednávkou vstúpil do obchodného vzťahu s predávajúcim, a predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej aj ako „kúpna zmluva“).
2. Kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa budú riadiť týmito VOP a ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Zákon o elektronickom obchode“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“).
3. Kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a podnikateľom sa budú spravovať týmito VOP a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“).
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že tieto VOP, ich podmienky a ustanovenia, sa budú vzťahovať na všetky zmluvy, uzavreté na internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
5. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Podmienky upravujúce vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim odlišne od týchto VOP ako aj obchodné podmienky kupujúceho sa použijú výlučne v tom prípade, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na internetovej stránke. V prípade uzavretej kúpnej zmluvy sa však táto zmluva riadi obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.
Čl. III Uzatváranie kúpnych zmlúv
1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
2. Predmetom kúpnej zmluvy sú produkty a služby uvedené na internetovej stránke (ďalej aj ako „tovar“). Zoznam tovaru na internetovej stránke predstavuje katalóg bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky kupujúceho.
3. Objednávku tovaru môže kupujúci vykonať osobne, telefonicky, písomne alebo prostredníctvom internetovej stránky vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného objednávkového formulára (ďalej aj ako ,,objednávka“).
4. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky ako návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, pričom objednávka sa považuje za potvrdenú výlučne doručením potvrdenia objednávky e-mailom, poštou alebo telefonickým potvrdením, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania. Automatické oznámenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky (ďalej aj ako „oznámenie“). Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
5. V objednávke kupujúci špecifikuje predmet zmluvy vyplnením všetkých povinných údajov objednávky a určí spôsob doručenia objednaného tovaru. Kupujúci je informovaný a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu za objednaný tovar. Takto vyplnenú a odoslanú objednávku kupujúceho bude predávajúci považovať za záväznú objednávku. Kupujúci plne zodpovedá za podklady a informácie, ktoré predávajúcemu poskytol za účelom realizácie objednávky.
6. Pokiaľ predávajúci nepotvrdí kupujúcemu inak, platia ceny zverejnené predávajúcim v Cenníku produktov a služieb predávajúceho umiestneného na internetovej stránke predávajúceho.
7. Zrušenie objednávky môže kupujúci oznámiť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od zaslania potvrdenia objednávky predávajúcim. Kupujúci v oznámení o zrušení objednávky uvedie meno, e-mail, telefónne číslo a popis objednaného tovaru.
8. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim môže vzniknúť aj uzatvorením osobitných písomných zmlúv, ktorých predmetom je predaj a kúpa tovaru, pričom v takomto prípade sa použijú tieto VOP na všetky právne vzťahy, ktoré nebudú upravené osobitne v takejto zmluve.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno (názov), adresu registrového sídla, vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Čl. IV Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, pri nákupe cez internetovú stránku
1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
3. V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c. tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
e. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
h. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
i. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
j. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
5. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia § 3ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.
8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby za objednaný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
10. Ustanovenia tohto článku týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11. Na odstúpenie od zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa vzťahuje zákon č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník.
Čl. V Práva a povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci je povinný
a. dodať na základe objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo inej nemožnosti plnenia predmetu kúpy nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní.
Čl. VI Práva a povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci je povinný
a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Čl. VII Dodacie a platobné podmienky
1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 7 pracovných dní od pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho v prípade platby vopred na základe zálohovej faktúry podľa bodu 9 tohto článku týchto VOP, alebo od záväzného potvrdenia objednávky. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch, o čom bude kupujúceho informovať, a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 7 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Vo výnimočných prípadoch, môže byť po dohode s kupujúcim dodacia lehota objednaného tovaru dlhšia.
2. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve inak. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia kupujúcemu.
4. Kupujúci je oprávnený prevziať tovar osobne priamo na prevádzke predávajúceho na adrese Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, nechať si tovar doručiť predávajúcim na zvolenú adresu alebo na poštu prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, ako aj nechať si tovar doručiť prostredníctvom kuriérskej služby. Pri osobnom odbere tovaru je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).
5. V prípade, ak predávajúci dopraví prepravou tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
6. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a za prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.
7. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať.
8. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku.
9. Ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na platbe za tovar na účet bankovým prevodom, bude mu predávajúcim zaslaná zálohová faktúra na e-mail. Po pripísaní platby kupujúceho na bankový účet predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu na ten istý e-mail daňový doklad do 2 pracovných dní. Pri dohode o platbe vopred prevodom na účet môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby.
Čl. VIII Kúpna cena
1. Kúpna cena za tovar je stanovená podľa Cenníka produktov a služieb predávajúceho umiestneného na internetovej stránke predávajúceho.
2. Zobrazená kúpna cena za tovar predávaný v elektronickom obchode internetového obchodu zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Poplatok za poštovné a balné predávajúci účtuje osobitne.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa Cenníka produktov a služieb predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako ,,kúpna cena“). V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5. Kupujúci je oprávnený uhradiť kúpnu cenu za tovar na mieste v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru, na dobierku pri doručení tovaru na adresu alebo vyzdvihnutí na pošte, bezhotovostne prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva alebo bankovým prevodom/ vkladom na bankový účet spoločnosti predávajúceho.
Čl. IX Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
Čl. X Záruka
1. Na tovar zakúpený prostredníctvom elektronického obchodu sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude dodaný podľa podmienok kúpnej zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu.
Čl. XI Reklamačný poriadok
1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.
2. V prípade, že kupujúci zistí nedostatky v dodanom a zakúpenom tovare je oprávnený reklamovať zakúpený tovar u predajcu v záručnej dobe podľa týchto VOP.
3. Ak predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie chyby.
4. Pokiaľ kupujúci nevykonal prehliadku tovaru pri jeho doručení, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
5. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom doručenia reklamácie, na ktorú môže kupujúci použiť vyplnený reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je ako Príloha č. 2 týchto VOP, so súčasným doručením reklamovaného tovaru.
6. Miestom určeným na prijímanie reklamácii je prevádzka predávajúceho na adrese Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, kam je kupujúci povinný doručiť zakúpený tovar, ktorý má byť predmetom reklamácie. Kupujúci reklamovaný tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave. Zásielku s reklamovaným tovarom odporúčame poistiť. Zásielku s reklamovaným tovarom zaslanú na dobierku predávajúci neprevezme.
7. Kupujúci okrem reklamovaného tovaru a reklamácie (reklamačného formulára), v ktorom kupujúci uvedie reklamovaný tovar, reklamovanú závadu, dátum zakúpenia tovaru, kontaktné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, korešpondenčná adresa a číslo bankového účtu, je povinný predložiť doklad o zaplatení reklamovaného tovaru (originál faktúry alebo jej kópiu). Predávajúci následne vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.
8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
9. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
10. Predávajúci vybavuje reklamácie, ktoré sa vzťahujú len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
11. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
12. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ – kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
13. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka.
14. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
15. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
16. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@ionimax.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, má kupujúci – spotrebiteľ právo voľby, ktorému z nich podá návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
17. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO), a ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
18. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Čl. XII Osobné údaje a ich ochrana
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, dobrovoľne poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie. Všetky informácie, ktoré kupujúci uvedie o svojej osobe sú chránené v zmysle citovaného Zákona o ochrane osobných údajov.
2. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel, tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutej osoby, najmä k porušeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia.
3. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v rámci uskutočňovania podnikateľskej činnosti, na ktorú je oprávnený. Účelom spracúvania Osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, uzatvorenie zmluvy, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, registrácia na internetovej stránke www.twoeco.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách, vrátane tých, ktoré sú vykonávané so zmluvnými partnermi prevádzkovateľa, ako aj preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky zákazníka.
4. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje na marketingové účely na základe súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade s ustanovením § 11 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov na vymedzený účel zaslaním objednávky, pri objednaní tovaru prostredníctvom internetovej stránky, pri registrácii na internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii, aby predávajúci ako prevádzkovateľ spracoval a uschovával Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, rok narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a spracúval ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov.
5. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v prípadoch, kedy je spracúvanie týchto údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť kupujúceho, v súlade s ustanovením § 10 ods. (3) písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu kupujúceho. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci ako prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov.
6. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu Osobných údajov v súlade s ustanovením § 17 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
7. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Predávajúci zachováva mlčanlivosť o Osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Osobných údajov.
8. Kupujúci má právo prístupu k svojím Osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
9. Bližšie podmienky spracúvania, ostatné práva a povinnosti týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov sú prístupné na internetovej stránke v sekcii s názvom „Ochrana osobných údajov“ a sú súčasťou týchto VOP.
Čl. XIII Záverečné ustanovenia
1. V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena alebo doplnenie musí mať písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä a prednostne vo forme e-mailových správ, SMS správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami doručované ako listové zásielky, sa účastníci zaväzujú doručovať osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Zmluvné strany doručujú poštou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú na zmluve, príp. písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Pokiaľ písomnosť nemožno doručiť považuje sa za doručenú tretí deň po podaní zásielky na poštovú prepravu bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia (adresát neznámy, v mieste doručovania sa nezdržuje, odmietol prevziať, v odbernej lehote zásielka neprevzatá).
3. Pokiaľ by niektoré ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neplatnými alebo neúčinnými, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
5. Tieto VOP sú platné od 01.05.2017.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ twoeco, s.r.o., IČO: 35 863 528, so sídlom Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29407/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu (ďalej aj ako „Osobné údaje“), a to najmä, ale nie výlučne, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, prípadne biometrický podpis.

Spracovaním Osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s Osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Prevádzkovateľ poskytuje Osobné údaje na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto tretích strán : Slovanská pošta, a.s.

Zákazník (ďalej aj ako „zákazník“ a/ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje Osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne, za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie. Všetky informácie, ktoré zákazník uvedie o svojej osobe sú chránené v zmysle citovaného Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva spôsobom ustanoveným Zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotkutej osoby, najmä k porušeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v rámci uskutočňovania podnikateľskej činnosti, na ktorú je oprávnený. Účelom spracúvania Osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, uzatvorenie zmluvy, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, registrácia na internetovej stránke www.twoeco.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách, vrátane tých, ktoré sú vykonávané so zmluvnými partnermi prevádzkovateľa, ako aj preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky zákazníka.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s ustanovením § 11 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov na vymedzený účel zaslaním objednávky, pri objednaní tovaru prostredníctvom webovej stránky www.twoeco.sk, pri registrácii na webovej stránke www.twoeco.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, rok narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a spracúval ich vo svojom informačnom systéme. Zákazník udeľuje tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v prípadoch, kedy je spracúvanie týchto údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, v súlade s ustanovením § 10 ods. (3) písm, b) Zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu Osobných údajov v súlade s ustanovením § 17 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o Osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Osobných údajov.

Zákazník má právo prístupu k svojím Osobným údajom a právo na ich opravu , vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa požadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
  1. identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa,
  3. účel spracúvania osobných údajov,
  4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov a
  5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
   1. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť,
   2. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 11 Zákona o ochrane osobních údajov, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak dotknutej osobe povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 1. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 2. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 3. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, ako aj využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. (3) písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobních údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ostatné práva a povinnosti týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov sa spravujú Zákonom o ochrane osobných údajov.

Príloha č.1:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z.)

 

 

 

 

Titl.

twoeco, s.r.o.

IČO: 35 863 528

IČ DPH: SK2021756902

Jelačičova 8, 821 08 Bratislava

e-mail: info@ionimax.sk

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar*/od zmluvy o poskytovaní tejto služby* :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Číslo objednávky:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dátum objednania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dátum prijatia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adresa spotrebiteľa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Kontakt na spotrebiteľa :

Telefónne číslo : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Bankové spojenie spotrebiteľa :

IBAN: ………………………………………………………………………………………………… SWIFT(BIC): …………………………………………………………………………………

 

 

 

V …………………………………………., dňa : ………………………………..

 

 

Podpis spotrebiteľa: …………………………………………………….

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

*Nehodiace sa prečiarknite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2:

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

Titl.

twoeco, s.r.o.

IČO: 35 863 528

IČ DPH: SK2021756902

Jelačičova 8, 821 08 Bratislava

e-mail: info@ionimax.sk

 

 

 

Týmto reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady/ závad.

 

Meno a priezvisko/ Obchodné meno, IČO :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adresa/ sídlo, register zápisu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Kontakt na spotrebiteľa :

Telefónne číslo : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Bankové spojenie :

IBAN: …………………………………………………………………………………………………. SWIFT(BIC): ………………………………………………………………………………..

 

Tovar som zakúpil/a cez internetový obchod na stránke : www.twoeco.sk.

 

Číslo dokladu (faktúry) :        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zo dňa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Reklamovaný tovar :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Popis závad/y, predmet reklamácie :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Prílohy*:

 1. reklamovaný tovar
 2. kópia dokladu o kúpe
 3. iné : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Navrhujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom*:

 1. výmena tovaru
 2. oprava tovaru
 3. vrátenie peňazí
 4. zľava z kúpnej ceny
 5. iné : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

*Nehodiace sa prečiarknite

 

 

V …………………………………………., dňa : ………………………………..

 

 

 

Podpis spotrebiteľa: …………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

VYJADRENIE PREDÁVAJÚCEHO (zákazník nevypĺňa)

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Reklamácia bola doručená dňa ………………………. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom : …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reklamácia bola vybavená/ zamietnutá* dňa ……………………………. pod reklamačným číslom ……………………………………………………….

*Nehodiace sa prečiarknite

 

 

twoeco, s.r.o.                                                                                                 Zákazník potvrdzuje prevzatie

V ……………………………….,dňa : ………………………      V……………………………….., dňa :………………………

 

Podpis : …………………………………………………………