ionimax®

Iónový polarizačný prístroj

Popis výrobku

Iónový polarizačný prístroj – ionimax – je zariadenie na úpravu vody, ktoré zabraňuje tvorbe vodného kameňa, pomáha pri jeho odstraňovaní a má množstvo ďalších výhod.

O samotnej ionizácii sa hovorí čoraz viac. Počuli ste už o ionizačných vysávačoch, čističkách vzduchu, ionizačných fénoch, alebo čističoch pleti? Viete si predstaviť ionizované prostredie? Je to, akoby ste boli blízko vodopádu, alebo cítili príjemné ovzdušie po búrke. Toto je ionizované prostredie. A predstavte si, že voda ktorú pijete a používate môže mať tiež tieto prejavy a vlastnosti.

Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos“, alebo „uloženie“ voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára. Keď dôjde k zrážaniu, vznikne len mäkké, ľahko odstrániteľné bahno – kal.

Ionimax je unikátny systém úpravy vody, jednoducho “rúrka”, ktorá rozbije vodný kameň, dodá vode vitalitu, zdravie, čistotu, šetrí vašu peňaženku, spotrebiče, prírodu. Pracuje bez obsluhy a údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Jeho životnosť, v bežných podmienkach, je minimálne 10 rokov. Voda si zachováva všetky výživné látky, vrátane minerálov. Prístroj nezavadzia, ani nenarušuje dizajn vášho domova.

Ionimax pozostáva z prietokového telesa, ktoré má vstupný a výstupný otvor. V tomto telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Obidve sú z navzájom rôzneho elektricky vodivého materiálu. Pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali.

Veľkosť tohto napätia je v rozmedzí 0,6 – 0,8 V. Toto napätie je závislé od elektrickej vodivosti vody. Tento jav je možné využívať pri vodách o vodivosti 50 – 2 000 uS/cm2, čiže pri bežných vodách, u ktorých je obsah solí od 50 do 2 000 mg/l.

Prechodom vody pomedzi tieto elektródy dochádza k javu, keď soli vápnika (Ca2*), horčíka (Mg*), železa (Fe2*, 3*), ktoré sa vo vode nachádzajú ako uhličitany, sírany a chloridy, sa rozkladajú (disociujú) na hydroxidy. Dôsledkom je, že takéto častice strácajú svoju schopnosť vytvárať kryštalické nánosy v potrubiach, boileroch, výmenníkoch tepla atď.

Doporučujeme

Montáž by mala byť vykonávaná kvalifikovaným pracovníkom.
Výrobca neručí za škody vzniknuté neodbornou manipuláciou.

Pri dlhšej odstávke vody vo vašom vodovodnom systéme (dovolenka, využívanie na chate a podobne) nechajte vodu najskôr odtiecť, alebo ju využite ako úžitkovú.

Životnosť výrobku:
Pri bežnom využívaní ionimaxu, minimálna životnosť doporučená výrobcom je 10 rokov. V zvlášť mineralizovanom prostredí, s vodou s vyšším obsahom pevných častíc a podobne, doporučujeme nasledovnú údržbu zariadenia: podľa potreby prepláchnuť horúcim octom.

Podmienky spracovania odpadu:

Po skončení životnosti zariadenie zlikvidovať ako stavebný odpad. Obalový materiál výrobku patrí do bežného komunálneho odpadu, doporučujeme do triedeného odpadu, ako papier.

Certifikáty

Posudok Ministerstva zdravotníctva – hlavného hygienika Slovenskej republiky osvedčujúci zariadenia ionimax na úpravu pitnej vody.
Certifikát vydaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p. potvrdzujúci bezpečnosť zariadení ionimax.
Vyhlásenie o zhode ionizačných polarizačných prístrojov typu ionimax, Slovenská technická norma STN 133060-2:1978

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

UV:      PP 50078-2016

Návod na montáž

Poloha:

Ionimax môže byť nainštalovaný v akejkoľvek polohe. Nezáleží na tom, ktorým koncom napred.

Umiestnenie:

Najvhodnejšie je umiestniť ionimax na hlavný prívod do objektu, aby bol chránený celý objekt.

Montáž:

V mieste montáže sa potrubie preruší a vyreže sa potrebná časť  zodpovedajúca veľkosti ionimax-u. Na oba konce  potrubia sa namontujú príslušné závitové hlavice potrebného rozmeru. Závit sa opatrí tesniacim materiálom a ionimax sa naskrutkuje na pripravené závitové hlavice. Po prevedení montáže sa skontroluje tesnosť spojov.

Kombinácia s vodným filtrom:

V prípade, že uvažujete aj o filtrácii vo vašom vodovodnom systéme, ionimax by malo byť posledným zariadením v tomto systéme, aby sa predišlo prípadnému zbytočnému negovaniu jeho funkcie.

Podmienky správneho použitia výrobku:

Pri ionimax-e nesmie byť žiadne el. napätie min. vo vzdialenosti 50 cm. V systéme nesmie byť zabudovaný iontomenič, elektromagnetický systém, resp. systém s prívodom cudzieho napätia. V takomto prípade ionimax nebude účinný v očakávanej miere.

Rovnako nedoporučujeme ionimax inštalovať pre zariadenia so slanou vodou, alebo s využívaním soľného roztoku, ktoré by iónovú polarizáciu negovali. V takomto prípade ionimax nebude účinný v očakávanej miere.

Prístroje ionimax montujte pre vody s bežnou vodivosťou od 50 do 2000 uS/cm2. Pre vody s vyššou vodivosťou ionimax nebude účinný v očakávanej miere, rýchlejšie sa zanesie a skráti sa jeho životnosť. .

Používajte pre teploty vody 0-100C°. Nie je určený na úpravu pary v uzavretom potrubí, hrozí poškodenie zariadenia.

Maximálna rýchlosť prúdenia vody cez prístroj je 4 m/s (pri výbere typu prístroja prihliadame na tento údaj a maximálny prietok a nie len na údaj o svetlosti potrubia). V prípade vyššej rýchlosti prúdenia vody negarantujeme účinnosť v očakávanej miere.

Zariadenia ionimax sú dimenzované na tlak do 1 MPa. Pri väčšom tlaku môže dôjsť k poškodeniu zariadenia ionimax.

Zariadenie ionimax nijako nerozoberajte a neotvárajte. Toto zariadenie otvorením stráca svoju funkčnosť a garanciu. Kontaktujte výrobcu. Zároveň hrozí uvoľnenie drobných dielov. Nenechávajte manipulovať deťom.