Súťažné podmienky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ Two ECO, s.r.o., IČO: 35 863 528, so sídlom Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29407/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu (ďalej aj ako „Osobné údaje“), a to najmä, ale nie výlučne, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, prípadne biometrický podpis.

Spracovaním Osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s Osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Prevádzkovateľ poskytuje Osobné údaje na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto tretích strán : Slovanská pošta, a.s.

Zákazník (ďalej aj ako „zákazník“ a/ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje Osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne, za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie. Všetky informácie, ktoré zákazník uvedie o svojej osobe sú chránené v zmysle citovaného Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva spôsobom ustanoveným Zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotkutej osoby, najmä k porušeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v rámci uskutočňovania podnikateľskej činnosti, na ktorú je oprávnený. Účelom spracúvania Osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, uzatvorenie zmluvy, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, registrácia na internetovej stránke www.twoeco.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách, vrátane tých, ktoré sú vykonávané so zmluvnými partnermi prevádzkovateľa, ako aj preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky zákazníka.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s ustanovením § 11 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov na vymedzený účel zaslaním objednávky, pri objednaní tovaru prostredníctvom webovej stránky www.twoeco.sk, pri registrácii na webovej stránke www.twoeco.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, rok narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa a spracúval ich vo svojom informačnom systéme. Zákazník udeľuje tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v prípadoch, kedy je spracúvanie týchto údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, v súlade s ustanovením § 10 ods. (3) písm, b) Zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu Osobných údajov v súlade s ustanovením § 17 ods. (1) Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o Osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Osobných údajov.

Zákazník má právo prístupu k svojím Osobným údajom a právo na ich opravu , vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa požadovať:

  1. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  2. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  3. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, ako aj využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. (3) písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobních údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ostatné práva a povinnosti týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov sa spravujú Zákonom o ochrane osobných údajov.