ionimax®

Ionizační polarizační přístroj

Popis výrobku

Ionizační polarizační přístroj ionimax je zařízení na úpravu vody, které zabraňuje tvorbě vodního kamene, pomáhá při jeho odstraňování a přináší řadu dalších výhod.

Přístroj ionimax je tvořen průtokovým tělesem, které má vstupní a výstupní otvor. V tomto tělese jsou umístěny alespoň dvě elektrody. Každá je vyrobena z jiného elektricky vodivého materiálu. Protékající voda vytváří spolu s těmito elektrodami galvanický mokrý článek. Elektrické napětí tohoto článku stačí k tomu, aby se molekuly protékající vody polarizovaly.

Velikost tohoto napětí je 0,6–0,8 V a závisí na elektrické vodivosti vody. Tento jev lze využívat pro vodu o vodivosti 50–2 000 uS/cm2, tedy pro běžnou vodu, u které je obsah solí od 50 do 2 000 mg/l.

Průchodem vody mezi těmito elektrodami dochází k jevu, kdy se soli vápníku (Ca2*), hořčíku (Mg*), železa (Fe2*, 3*), které se ve vodě nachází jako uhličitany, sírany a chloridy, rozkládají (disociují) na hydroxidy. Výsledkem je, že tyto částice ztrácejí svou schopnost vytvářet krystalické nánosy v potrubí, bojlerech, výměnících tepla atd.

Podstatou fyzikální úpravy vody je „přenos“ nebo „uložení“ volného elektrického náboje na jednotlivé molekuly vody, které se v důsledku toho zpolarizují (jednotně orientují). Tento efekt má za následek změnu tvaru rozpustných pevných látek ve vodě tak, že již nevytváří krystalickou mřížku, protože mají různý tvar a velikost. Tyto uhličitany se sice vytvářejí i nadále, ale již jen v podobě měkkých částic – neškodného, lehce odstranitelného kalu namísto pevných krystalických usazenin. Usazování se zastaví, vodní kámen postupně mizí a nový se už nevytváří.

Doporučená opatření

Montáž musí provádět kvalifikovaný pracovník. Výrobce neručí za škody vzniklé neodbornou manipulací. Doklad o montáži si uschovejte pro svou potřebu.

Při delší odstávce vody ve vodovodním systému (dovolená, využívání na chatě atd.), nechte vodu nejdříve odtéct, případně ji využijte jako užitkovou.

Podmínky skladování:

Skladujte běžným způsobem. Výrobek je vodotěsný.

Životnost a údržba výrobku:

Při běžném využívání přístroje ionimax je minimální životnost doporučovaná výrobcem 10 let. Ve velmi mineralizovaném prostředí s vodou s vyšším obsahem pevných částic atd. doporučujeme následnou údržbu přístroje – podle potřeby jej propláchněte horkým octem.

Podmínky zpracování odpadu:

Po skončení životnosti přístroje jej zlikvidujte jako stavební odpad. Obalový materiál výrobku patří do běžného komunálního odpadu, doporučujeme ho vyhodit do tříděného odpadu jako papír.

Certifikáty a osvědčení:

Posudek Ministerstva zdravotnictví – hlavního hygienika Slovenské republiky poskytující osvědčení pro přístroj ionimax na úpravu pitné vody.

Certifikát vydaný Technickým zkušebním ústavem Piešťany potvrzující bezpečnost přístroje ionimax.

Prohlášení o shodě ionizačních polarizačních přístrojů typu ionimax, Slovenská technická norma STN 133060-2:1978.

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY.

Návod na montáž

Poloha:

Přístroj ionimax lze nainstalovat v jakékoli poloze. Nezáleží na tom, kterým koncem směřuje dopředu.

Umístění:

Nejvhodnější je umístit přístroj ionimax u hlavního přívodu do objektu, aby byl chráněn celý objekt.

Montáž:

V místě montáže přerušte potrubí a vyřežte potřebnou část odpovídající velikosti přístroje ionimax. Na oba konce potrubí namontujte příslušné závitové hlavice o potřebném rozměru. Závit opatřete těsnicím materiálem a přístroj ionimax našroubujte na připravené závitové hlavice. Po provedení montáže je třeba zkontrolovat těsnost spojů. Montáž musí provádět kvalifikovaný pracovník. Výrobce neručí za škody vzniklé neodbornou manipulací.

Kombinace s vodním filtrem:

V případě, že uvažujete také o filtraci ve vašem vodovodním systému, přístroj ionimax musí být posledním zařízením v tomto systému, aby nedocházelo k možnému zbytečnému rušení jeho funkce.

Podmínky správného použití výrobku:

Minimálně ve vzdálenosti 50 cm od přístroje ionimax se nesmí nacházet žádné elektrické napětí. V systému nesmí být zabudován iontoměnič, elektromagnetický systém, resp. systém s přívodem cizího napětí. V tomto případě nebude přístroj ionimax fungovat dle očekávání.

Nedoporučujeme ani přístroj ionimax instalovat pro zařízení se slanou vodou nebo využívající solný roztok, které by iontovou polarizaci rušilo. V tomto případě nebude přístroj ionimax fungovat dle očekávání.

Přístroje ionimax namontujte pro vodu s běžnou vodivostí od 50 do 2 000 uS/cm2. Pro vodu s vyšší vodivostí nebude přístroj ionimax fungovat dle očekávání, rychleji se zanese a zkrátí se jeho životnost.

Používejte pro teplotu vody 0–100 °C. Přístroj není určen k úpravě páry v uzavřeném potrubí, hrozí poškození přístroje.

Maximální rychlost proudění vody přístrojem je 4 m/s (při výběru typu přístroje přihlížíme k tomuto údaji a maximálnímu průtoku, nikoli jen k údaji o průměru potrubí). V případě vyšší rychlosti proudění vody nemůžeme zaručit očekávanou efektivitu.

Přístroje ionimax jsou dimenzovány pro tlak do 1 MPa. Při větším tlaku může dojít k poškození přístroje ionimax.

Přístroj ionimax žádným způsobem nerozebírejte a neotvírejte. Jeho otevřením bude narušena funkčnost a zneplatněna záruka. Obraťte se na výrobce. Zároveň hrozí uvolnění drobných dílů. Nenechávejte s přístrojem zacházet děti.