ionimax®

İyon polarizasyonu cihazı

Ürünün tanımı:

İyon polarizasyonu cihazı – ionimax – su kirecinin oluşmasını engelleyen, onun giderilmesine yardımcı olan ve daha birçok faydası olan su arıtma cihazıdır.

İonimax giriş ve çıkış deliği olan akış gövdesinden oluşur. Bu gövdeye en az iki elektrot yerleştirilidir. İkisi de karşılıklı olarak elektrikli iletken materyaldendir. Akan su bu elektrotlarla galvanik ıslak halka oluşturur. Bu halkanın elektrik gerilimim akan suyun moleküllerinin polarizasyonuna yeterlidir.

Bu gerilimin genişliği 0,6 – 0,8 V arasındadır. Bu gerilim suyun elektrik iletkenliğine bağlıdır. Bu durum 50 – 2 000 uS/cm2 iletkenliğindeki sularda ya da 50 ila 2 000 mg/l arasında tuz içeriğine sahip sularda kullanılabilir.

Suyun bu elektrotlardan geçişiyle suda karbonat, sülfat ve klorür olarak bulunan magnezyum (Mg*), demir (Fe 2 *, 3 *), kalsiyum (Ca2*), tuzları hidroksite (ayrışırlar) çözünürler. Sonuç olarak bu parçacıklar borularda, kazanlarda, ısı eşanjörlerinde vb. kristalik kirlilik oluşturma yeteneklerini kaybederler.

Su arıtılmasının fiziki temeli serbest elektrik yükünün su moleküllerine „geçmesi“, veya „yerleşmesi“ ve bunun sonucunda da polarize olmasıdır (eşit yönlendirilmiş). Bu efekt suda çözünen katı maddeciklerin şekil değişimini sağlar, artık onlar kristalik kafesler oluşturamazlar çünkü değişik biçim ve büyüklüğe sahiptirler. Bu karbonatlar oluşmaya devam ederler ancak sadece yumuşak parçacıklar halinde, zararsız, katı parçacıklı çökeltiler yerine kolayca çökeltisi giderilebilen. Çökeltiler oluşumu durur, su kireci aşamalı olarak kaybolur ve yenileri oluşmaz.

Tavsiye edilen önlemler:

Montaj kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Üretici, uzmansal olmayan manipülasyonlardan oluşacak zararlardan dolayı hiç bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Montaj belgesini ilerde size gerekebileceği için saklayınız.

Su sistemi musluklarınızı uzun süreli olarak durduracaksanız (tatil, yazlığa gitme vb.) ile önce borulardaki suyu boşaltın veya kullanın.

Depolama koşulları:

Olağan bir şekilde depolayınız. Ürün su sızdırmazdır.

Kullanım ömrü ve ürünün bakımı:

Olağan ionimax kullanımında üretici tarafından tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır. Aşırı mineralli ortamlarda, yüksek oranda katı parçacıklar içeren sularda vb. aşağıdaki gibi cihazın bakım işlerinin yapılmasını tavsiye ederiz: ihtiyaca göre sıcak sirkeyle çalkalanmalıdır.

Atıkların işlenmesi koşulları:

Cihazın kullanım ömrünün bitmesinden sonra inşaat atığı gibi imha edilmelidir. Ürünün ambalaj materyali sıradan şehir atıklarındandır, sınıflandırılan çöplerde kağıt gibi atılmasını tavsiye ederiz.

Sertifikalar ve onay belgeleri:

Sağlık Bakanlığı değerlendirmesi – Slovakya Cumhuriyeti Hijyen Bürosunun ionimax içme suyu arıtma cihazını onaylama belgesi.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. tarafından verilen ionimax cihazının güvenli olduğu belgesi.

İonimax tipi iyonize polarizasyon cihazının Slovakya Teknik Normu STN 133060-2:1978 e uygun olduğuna dair bildirim

SLOVAKYA CUMHURİYETİ SINAİ MÜLKİYETLERİ BÜROSU.

Resim A : 1 – saatler,  2 – supap,  3 – çökelti giderici,  4 – ionimax.  Binada konumlandırma şeması

Resim B: ısıl devrede no 5 – çökelti giderici.

Montaj kılavuzu:

Pozisyonu:

İonimax herhangi bir pozisyonda kurulabilir. Hangi ucun önce kurulacağı önemli değildir.

Yerleştirimi:

İonimax’ın en uygun konumu tüm yapının korunması için yapıya giriş borularına yerleştirilmesidir.

Montaj:

Montaj yerinde borular iptal edilir ve ionimax büyüklüğünde gerekli parka kesilir. Borunun iki ucuna da konusuna ait gerekli büyüklükte dişli başlık monte edilir. Dişler sızdırmazlık materyali ile kaplanır ve ionimax hazırlanan dişli başlığa vidalanır. Montaj yapıldıktan sonra bağlantıların sızdırmazlığı kontrol edilir. Montaj kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Üretici, uzmansal olmayan manipülasyonlardan oluşacak zararlardan dolayı hiç bir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Su filtresiyle kombinasyon:

Eğer su muslukları sisteminize filtreleme kurmayı düşünüyorsanız İonimax’ın fonksiyonunun etkisiz kalmaması için bu sistemin son cihazı olmalıdır.

Ürünün doğru kullanım koşulları:

İonimax cihazının en az 50 cm yakınlarında hiç bir elektrik gerilimi kaynağı olmamalıdır. Sisteme iyon değiştirici, elektromanyetik sistem, yabancı gerilim girişli kurulmamalıdır. Böylesi durumda ionimax etkisi beklenen oranda olmayacaktır.

Aynı şekilde İonimax’ın iyon polarizasyonunun etkisiz kalmaması için tuzlu su teçhizatlarına veya tuz eriyiği kullanılan teçhizatlara kurulmasını tavsiye etmiyoruz. Böylesi durumda ionimax etkisi beklenen oranda olmayacaktır.

İonimax cihazını 50 ila 2000 uS/cm2 arasında olağan iletkenlikteki su için monte ediniz. Daha yüksek iletkenlikte su ile ionimax etkisi beklenen oranda olmayacaktır, daha hızlı kirlenir ve onun kullanım ömrü kısalır.

0-100C° sıcaklık aralığındaki sular için kullanınız.  Kapalı borularda buhar arıtımı için değildir, teçhizatın zarar görme tehlikesi mevcuttur.

Suyun cihaz üzerinden maksimum akış hızı 4 m/s (cihaz tipi seçiminde sadece boru aralığı verileri değil aynı zamanda bu veriler ve maksimum akışta temel alınır). Suyun daha yüksek akış hızında beklenen oranda etkinliğin garantisini veremeyiz.

İonimax cihazları 1 MPa kadar basınca boyutlandırılmıştır. Daha büyük basınçlarda ionimax cihazı zarar görebilir.

İonimax cihazlarını demonte etmeyiniz ve açmayınız. Bu cihaz açıldığında fonksiyonları ve garanti haklarını kaybolur. Üreticiyle temasa geçiniz. Aynı zamanda küçük parçaların gevşemesi tehlikesi vardır. Çocukların onunla oynamasına müsaade etmeyiniz.