ionimax®

Jonizujące urządzenie polaryzacyjne

Opis produktu:

Jonizujące urządzenie polaryzacyjne – ionimax – to urządzenie do uzdatniania wody, które zapobiega powstawaniu osadu z kamienia, pomaga w jego usuwaniu, posiadając przy tym wiele innych zalet.

Ionimax składa się z przepływowego korpusu, który ma otwór wlotowy i wylotowy. W korpusie umieszczone są co najmniej dwie elektrody. Każda z nich jest wykonana z innego materiału przewodzącego prąd elektryczny. Przepływająca woda wytwarza za pomocą tych elektrod mokre galwaniczne ogniwa. Napięcie elektryczne ogniwa wystarczy, by cząsteczki przepływającej wody zostały spolaryzowane.

Zakres napięcia wynosi od 0,6-0,8 V i zależy od przewodności wody. Zjawisko to można stosować w przypadku wód o przewodności 50 – 2 000 uS/cm2, czyli do wody zwykłej, która zawiera od 50 do 2 000 mg/l soli.

W trakcie przepływu wody pomiędzy elektrodami dochodzi do zjawiska, w którym sole wapnia (Ca2), magnezu (Mg), żelaza (Fe2 *, 3 *), występujące w wodzie w postaci węglanów, siarczanów i chlorków, rozkładają się (dysocjują) na wodorotlenki. W wyniku tego cząsteczki tracą zdolność do generowania krystalicznych złogów w rurach, bojlerach, wymiennikach ciepła, itp.

Istotą fizycznego uzdatniania wody jest „przeniesienie” lub „zapisanie” wolnego elektrycznego ładunku na poszczególne cząsteczki wody, które w wyniku tego się polaryzują (jednolicie uporządkują). Efekt ten ma wpływu na zmianę kształtu stałych substancji rozpuszczalnych w wodzie w taki sposób, że już nie wytworzą siatki krystalicznej, ponieważ mają inny kształt i rozmiar. Wprawdzie węglany tworzą się dalej, ale tylko w formie miękkich cząsteczek – nieszkodliwego, łatwego do usunięcia osadu, zamiast mocno skrystalizowany osadów. Proces osadzania zatrzymuje się, kamień stopniowo zanika, a nowy już się nie tworzy.

Zalecane działania:

Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej manipulacji urządzeniem. Dowód dotyczący montażu należy zachować.

W przypadku dłuższego odcięcia wody w systemie wodociągowym (urlop, korzystanie w chacie i tym podobne), należy poczekać aż woda odcieknie, lub można korzystać z niej, jako z wody użytkowej.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w sposób normalny. Produkt jest wodoodporny.

Żywotność i konserwacja produktu:

W warunkach normalnego użytkowania ionimax minimalna żywotność wskazana przez producenta wynosi 10 lat. W szczególnie zmineralizowanym środowisku, z wodą o wyższej zawartości cząstek stałych i podobnych, zaleca się następującą konserwację urządzenia: według potrzeby przepłukać gorącym octem.

Warunki obróbki odpadów:

Po zakończeniu żywotności urządzenie należy zlikwidować, jako odpad budowlany. Opakowanie produktu należy wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci, zaleca się oddzielenie odpadu do sekcji papieru.

Certyfikaty i świadectwa:

Opinia Ministerstwa zdrowia – głównego higienisty Republiki Słowackiej dotycząca urządzenia ionimax do uzdatniania wody pitnej.

Certyfikat wydany przez Techniczny Instytut Badawczy Piešťany, š.p. potwierdzający bezpieczeństwo sprzętu ionimax.

Deklaracja zgodności polaryzacyjnego urządzeń jonizującego typu ionimax, słowacka norma techniczna STN 133060-2:1978

BIURO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ REPUBLIKI SŁOWACKIEJ.

Rys. A: 1 – zegar, 2 – zawór, 3 – odkamieniacz, 4-ionimax.  Schemat lokalizacji w budynku

Rys. B: w obwodzie cieplnym numer 5 -odkamieniacz.

Instrukcja dotycząca instalacji:

Położenie:

Ionimax może być montowany w dowolnym położeniu. Nie ma znaczenia, który koniec będzie znajdował się z przodu.

Lokalizacja:

Zaleca się umieścić Ionimax na dopływie głównym do obiektu, w celu ochrony całego obiektu.

Montaż:

W miejscu instalacji rurociąg należy rozciąć i wyciąć odpowiednią część odpowiadającą wielkości Ionimaxu. Na obu końcach rury należy zainstalować głowice gwintowane odpowiedniej wielkości. Gwint należy wyposażyć w materiał uszczelniający i przykręcić Ionimax do przygotowanych głowic gwintowanych. Po montażu należy sprawdzić szczelność złączy. Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej manipulacji urządzeniem.

Połączenie z filtrem do wody:

Jeśli zastanawiasz się nad filtracją Twojego systemu dystrybucji wody, ionimax powinien tworzyć ostatnie urządzenie w systemie, aby uniknąć wszelkich zbędnych zakłóceń jego funkcji.

Warunki prawidłowego stosowania produktu:

W odległości poniżej 50 cm od urządzenia Ionimax nie mogą znajdować się urządzenia z elektrycznym napięciem. W system nie należy zabudowywać wymienników jonowych, elektromagnetycznych systemów lub systemów z zewnętrznym napięciem zasilania. W takim przypadku skuteczność ionimax nie osiągnie oczekiwanego stopnia.

Podobnie nie zaleca się instalowania urządzenia ionimax do urządzeń ze słoną wodą lub wykorzystującego roztwory soli, które niwelowałby by jonową polaryzację. W takim przypadku skuteczność ionimax nie osiągnie oczekiwanego stopnia.

Urządzenia ionimax należy instalować do wody o standardowej przewodności od 50 do 2 000 uS/cm2. W wodzie o większej przewodności ionimax nie osiągnie oczekiwanej skuteczności, szybciej dojdzie do powstawania osadu i skrócenia jego żywotności.

Stosować do wody o temperaturze 0-100 °C. Nie stosować do regulowania pary zamkniętym systemie rur, grozi uszkodzeniem urządzenia.

Maksymalna prędkość przepływu wody przez urządzenie wynosi 4 m/s (przy wyborze urządzenia należy wziąć pod uwagę ten parametr oraz maksymalny przepływ, a nie tylko parametr średnicy rury). W przypadku wyższego natężenia przepływu wody nie gwarantujemy oczekiwanej skuteczność.

Urządzenia Ionimax są przystosowane do ciśnienia 1 MPa. Przy większym ciśnieniu może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Urządzenia nie należy demontować lub otwierać w jakikolwiek sposób. Otwarcie urządzenia powoduje utratę jego funkcjonalności a także gwarancji. Skontaktuj się z producentem. Jednocześnie grozi uwolnienie małych części. Nie należy dopuszczać do manipulowania przez dzieci.